Cẩm Nang

Bao Vạn Đồng

Giới Hạn

 • Đẳng cấp nhân vật cấp : 50
 • Mỗi ngày hoàn thành tối đa : 50 nhiệm vụ

Phần Thưởng

 • Đối thoại với NPC Bao Vạn Đồng để nhận nhiệm vụ:

 • Hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ nhận được 1 số phẩn thưởng nhỏ như : EXP, đồng khóa, bạc khóa, huyền tinh, cơ hội hủy bỏ nhiệm vụ
 • Hoàn thành các mốc nhiệm vụ trong ngày nhận thưởng :
 • 10 nhiệm vụ 1 Tàng Bảo Đồ, 1 Huyền Tinh 5, 2 vạn Bạc Khóa,5 điểm Uy Danh 250.000 EXP.
 • 20 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Bạc Khóa, 250.000 Điểm Kinh Nghiệm.
 • 30 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 7 vạn Bạc Khóa, 2 vạn Đồng Khóa.
 • 40 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 5 vạn Đồng Khóa, 500.000 Điểm Kinh Nghiệm.
 • 50 nhiệm vụ 1 Huyền Tinh 5, 10 vạn Bạc Khóa, 5 vạn Đồng Khóa, 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm.

Hoàn thành nhiệm vụ Bao Vạn Đồng Đạt Mốc sẽ nhận thêm phần thưởng

 • Đạt 500 nhiệm vụ nhận được 1 Lệnh Bài Mở Rộng Rương 2
 • Đạt 1000 nhiệm vụ nhận được 1 Túi 24 Ô
 • Đạt 1500 nhiệm vụ nhận được Dây Cương Thần Bí
 • Đạt 2000 nhiệm vụ nhận được 1 Túi 24 Ô
 • Đạt 3000 nhiệm vụ nhận được 1 Mã Bài Bôn Tiêu
 • Đạt 4000 nhiệm vụ nhận được 1 lần Chuyển Cường Hóa Trang Bị (nhận tại NPC Dã Luyện Đại Sư)
 • Đạt 5000 nhiệm vụ nhận được 1 lần Chuyển Cường Hóa Trang Bị (nhận tại NPC Dã Luyện Đại Sư)

Phần thưởng sẽ được phát qua thư

Danh Vọng Nghĩa Quân

 • Tăng danh vọng nghĩa quân bằng cách hoàn thành nhiệm vụ nghĩa quân
 • Sử dụng Lệnh Bài Nghĩa Quân
 • Danh vọng Nghĩa Quân đạt cấp tối đa là : Cấp 10
 • Danh vọng Nghĩa Quân dùng để mua trang bị tại NPC Quan Quân Nhu

Mua Lại Hoạt Động Bao Vạn Đồng Miễn Phí

 • Mua lại hoạt động Bao Vạn Đồng tại NPC Quan Quân Nhu ( Nghĩa Quân ) Có 2 cách chọn mua lại ( chỉ được chọn 1 trong 2 cách)
  • Cách 1 Mua Miễn Phí :  Nhận phần thưởng 2 viên huyền tinh cấp 5, 5 vạn bạc khóa ,5 vạn đồng khóa, 1.500.000 exp
  • Cách 2 Mua Tiêu Phí :  Tốn 5 vạn đồng (5.0000 đồng ) phần thưởng 4 viên huyền tinh cấp 5, 10 vạn bạc khóa 10 vạn đồng khóa 3.000.000 EXP