Cẩm Nang

Hệ Thống Thú Cưỡi

Hệ Thống Thú Cưỡi

Hệ thống thú cưỡi đa dạng chủng loại

Mang nhiều loại thuộc tính đặc biệt giúp gia tăng các chỉ số của nhân vật giúp game thủ trải nghiệm tốt nhất

Tên Thú Cưỡi Thuộc Tính Thú Cưỡi Cách Nhận Thú Cưỡi

Ô Truy

Tài Phú : +0.36

Tốc Độ Di Chuyển : +50%

Sinh Lực Tối Đa : +250

Né Tránh : +50

Thể Lực Tối Đa : +50

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 50

Hỗ Trợ Tân Thủ

Tuyết Ảnh

Tài Phú : +9.6

Tốc Độ Di Chuyển : +70%

Sinh Lực Tối Đa : +400

Né Tránh : +70

Thể Lực Tối Đa : +80

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 60

Hoàn thành 1500 nhiệm vụ Bao Vạn Đồng để nhận được vật phẩm Dây Cương Thần Bí

Sử dụng vật phẩm và chọn thú cưỡi mà bạn muốn

Ô Vân Đạp Tuyết

Tài Phú : +9.6

Tốc Độ Di Chuyển : +65%

Sinh Lực Tối Đa : +500

Né Tránh : +65

Thể Lực Tối Đa : +80

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 60

Hoàn thành 1500 nhiệm vụ Bao Vạn Đồng để nhận được vật phẩm Dây Cương Thần Bí

Sử dụng vật phẩm và chọn thú cưỡi mà bạn muốn

Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử

Tài Phú : +9.6

Tốc Độ Di Chuyển : +70%

Sinh Lực Tối Đa : +400

Né Tránh : +70

Thể Lực Tối Đa : +80

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 60

Hoàn thành 1500 nhiệm vụ Bao Vạn Đồng để nhận được vật phẩm Dây Cương Thần Bí

Sử dụng vật phẩm và chọn thú cưỡi mà bạn muốn

Hãn Huyết Bảo Mã

Tài Phú : +9.6

Tốc Độ Di Chuyển : +70%

Sinh Lực Tối Đa : +450

Né Tránh : +80

Thể Lực Tối Đa : +80

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 60

Hoàn thành 1500 nhiệm vụ Bao Vạn Đồng để nhận được vật phẩm Dây Cương Thần Bí

Sử dụng vật phẩm và chọn thú cưỡi mà bạn muốn

Hổ Cát Tường

Tài Phú : +216

Tốc Độ Di Chuyển : +95%

Sinh Lực Tối Đa : +700

Né Tránh : +120

Thể Lực Tối Đa : +120

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 60

Nạp Cát Tại NPC Nguyệt Lão Giang Tân Thôn

Hoan Hoan

Tài Phú : +216

Tốc Độ Di Chuyển : +100%

Sinh Lực Tối Đa : +600

Né Tránh : +100

Thể Lực Tối Đa : +120

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 50

Nạp Cát Tại NPC Nguyệt Lão Giang Tân Thôn
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hy hy.png

Hỷ Hỷ

Tài Phú : +216

Tốc Độ Di Chuyển : +100%

Sinh Lực Tối Đa : +600

Né Tránh : +100

Thể Lực Tối Đa : +120

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 50

Nạp Cát Tại NPC Nguyệt Lão Giang Tân Thôn
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\xích thố.png

Xích Thố

Tài Phú : +60

Tốc Độ Di Chuyển : +95%

Sinh Lực Tối Đa : +700

Né Tránh : +120

Thể Lực Tối Đa : +120

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 50

Nạp Đồng đạt Mốc 2000 vạn đồng

Bôn Tiêu

Tài Phú : +60

Tốc Độ Di Chuyển : +90%

Sinh Lực Tối Đa : +500

Né Tránh : +90

Thể Lực Tối Đa : +120

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 50

Hoàn Thành 3000 nhiệm vụ Bao Vạn Đồng

Phiên Vũ

Tài Phú : +4320

Tốc Độ Di Chuyển : +100%

Sinh Lực Tối Đa : +600

Né Tránh : +120

Thể Lực Tối Đa : +120

Kháng Tất Cả : +60

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 50

Nạp Đồng đạt Mốc 15.000 vạn đồng
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Lăng Thiên.png

Lăng Thiên

Tài Phú : +4320

Tốc Độ Di Chuyển : +100%

Sinh Lực Tối Đa : +650

Né Tránh : +150

Thể Lực Tối Đa : +150

Kháng Tất Cả : +90

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 90

Nạp Đồng đạt Mốc 30.000 vạn đồng

Trục Nhật

Tài Phú : +4320

Tốc Độ Di Chuyển : +100%

Sinh Lực Tối Đa : +650

Né Tránh : +150

Thể Lực Tối Đa : +150

Kháng Tất Cả : +120

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 90

Nạp Đồng đạt Mốc 50.000 vạn đồng

Ức Vân

Tài Phú : +8640

Tốc Độ Di Chuyển : +100%

Sinh Lực Tối Đa : +800

Né Tránh : +150

Thể Lực Tối Đa : +150

Kháng Tất Cả : +150

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 100

Nạp Đồng đạt Mốc 100.000 vạn đồng
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tuyết hồn.png

Tuyết Hồn

Tài Phú : +12960

Tốc Độ Di Chuyển : +100%

Sinh Lực Tối Đa : +800

Né Tránh : +150

Thể Lực Tối Đa : +150

Kháng Tất Cả : +150

Kỹ Năng Phái : +1 Cấp

Yêu Cầu Đẳng Cấp: 110

Nạp Đồng đạt Mốc 150.000 vạn đồng