Cẩm Nang

Hệ Thống Xếp hạng Phi Phong

 

Xếp hạng phi phong sẽ diễn ra vào lúc 00h00 hàng ngày sau khi Sever Open được 10 ngày

Có 3 loại điểm vinh dự có thể tiến hành xếp hạng phi phong như sau:

Cấp Phi Phong Điểm Vinh Dự Tài Phú Điểm Vinh Dự Thủ Lĩnh Điểm Vinh Dự Võ Lâm
https://i.imgur.com/qkPm4SV.png 600 Điểm 600 Điểm 60 Điểm
https://i.imgur.com/92qexQq.png 1.000 Điểm 1.000 Điểm 100 Điểm
https://i.imgur.com/S8CHRqd.png 1.500 Điểm 1.500 Điểm 150 Điểm
https://i.imgur.com/jSOJXrU.png 3.000 Điểm 3.000 Điểm 300 Điểm
https://i.imgur.com/53x6JkB.png 6.000 Điểm 6.000 Điểm 600 Điểm
https://i.imgur.com/Rq8yNfL.png 12.000 Điểm 12.000 Điểm 1.200 Điểm
https://i.imgur.com/kHm9z2e.png 24.000 Điểm 24.000 Điểm 24.00 Điểm
https://i.imgur.com/EHEELRQ.png 60.000 Điểm 60.000 Điểm 6.000 Điểm
https://i.imgur.com/WTOTWht.png 120.000 Điểm 120.000 Điểm 12.000 Điểm
https://i.imgur.com/952pCvv.png 300.000 Điểm 300.000 Điểm 30.000 Điểm

Sau khi cập nhật xếp hạng phi phong bạn có thể mua phi phong theo cấp độ xếp hạng tại NPC Tiền Trang