Cẩm Nang

Khiêu Chiến Võ Lâm Cao Thủ

 

Điều Kiện Tham Gia

  • Là thành viên chính thức của bang hội

VÕ LÂM CAO THỦ 55

  • Thời gian xuất hiện: 02h05, 09h35, 15h35, 22h35 hàng ngày  khi Sever Open
  • Địa điểm xuất hiện
Võ Lâm Cao Thủ Thác Bạt Sơn Uyên

Bản Đồ: Tây Tháp Lâm
Võ Lâm Cao Thủ Mộc Vân Tuyết Sơn

Bản Đồ : Tây Bắc Lư Vĩ Đãng
Võ Lâm Cao Thủ Thủy Dương Liễu

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\thuy55.png

Bản Đồ : Tây Long Hồ Huyễn Cảnh
Võ Lâm Cao Thủ Hỏa Vạn Lão Điên

Bản Đồ : Cữu Lão Động 2
Võ Lâm Cao Thủ Thổ Hình Bổ Đầu

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tho55.png

Bản Đồ : Giữa Yến Tử Ổ
Võ Lâm Cao Thủ Thổ Cao Sĩ Hiền

Bản Đồ :Trong Bách Hoa Trận

VÕ LÂM CAO THỦ 75

  • Thời gian xuất hiện: 02h05, 09h35, 15h35, 22h35 hàng ngày khi Sever mở giới hạn Cấp 89
  • Địa điểm xuất hiện
Võ Lâm Cao Thủ Kim Thần Thương Phương Vãn

Bản Đồ: Hoàng Lăng Đoàn Thị
Võ Lâm Cao Thủ Mộc Triệu Ứng Tiên

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\moc75.png

Bản Đồ: Mê Cung Sa Mạc
Võ Lâm Cao Thủ Thủy Hương Ngọc Tiên

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\thuy75.png

Bản Đồ: Cửu Nghi Khê
Võ Lâm Cao Thủ Hỏa Man Tăng Bất GIới Hòa Thượng

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\hoa75.png

Bản Đồ: Thục Cương Sơn
Võ Lâm Cao Thủ Thổ Nam Quách Nho

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tho75.png

Bản Đồ: Kê Quán Động

VÕ LÂM CAO THỦ 95

  • Thời gian xuất hiện: 15h35, 22h35 hàng ngày khi Sever mở giới hạn Cấp 99
  • Địa điểm xuất hiện
Võ Lâm Cao Thủ Kim Như Tiểu Thúy

Bản Đồ: Sắc lặc Xuyên, Miêu Lĩnh
Võ Lâm Cao Thủ Mộc Trương Thiện Đức

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\moc95.png

Bản Đồ: Sắc Lặc Xuyên, Giả Dụ Quan, Miêu Lĩnh
Võ Lâm Cao Thủ Thủy Giả Dật Sơn

Bản Đồ: Sắc Lặc Xuyên, Miêu Lĩnh, Phong Đô Quỷ Thành
Võ Lâm Cao Thủ Hỏa Ô Sơn Thanh

Bản Đồ: Giả Dụ Quan, Phong Đô Quỷ Thành, Vũ Di Sơn
Võ Lâm Cao Thủ Thổ Trần Vô Mệnh

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\tho95.png

Bản Đồ: Giả Dụ Quan, Phong Đô Quỷ Thành, Vũ Di Sơn