Cẩm Nang

Mua Lại Hoạt Động không tham gia

 

Mua lại Các Phần Thưởng Tại NPC Sơ Nhập Giang hồ

Mua Lại Hoạt Động Bạch Hổ Đường

 • Điều Kiện: Hoạt động BHĐ nếu hôm nay không tham gia thì ngày mai mới có thể mua lại
 • Có 2 lựa chọn mua lại BHĐ
  • miễn phí : phần thưởng 2 viên huyền tinh cấp 5, 7 vạn bạc khóa ,7 vạn đồng khóa, 1.500.000 exp
  • Mua Lại Tiêu Phí 5 vạn đồng (5.0000 đồng ) 3 viên huyền tinh cấp 5, 15 vạn bạc khóa 15 vạn đồng khóa 3.000.000 EXP

Mua Lại Hoạt Động Tống Kim

 • Điều Kiện:
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động tống kim không được phép mua lại hoạt động Tống Kim
  • Qua thời gian của Tống Kim mà không tham gia hoạt động Tống Kim thì mới tăng 1 lần mua lại hoạt động Tống Kim (Có cộng dồn theo số trận tống kim đã diễn ra ở sever)
 • Có 2 lựa chọn mua lại hoạt động Tống Kim
  • Mua miễn phí: 1 huyền tinh cấp 5,3 vạn đồng khóa, 5 vạn bạc khóa 1.000.000 exp
  • Mua tiêu phí 5 vạn đồng : 1 huyền tinh cấp 6,5 vạn đồng khóa, 10 vạn bạc khóa 3.000.000 exp

Mua Lại Hoạt Động Bao Vạn Đồng

 • Điều Kiện: từ 20h00 đến 23h59 hàng ngày mới được phép mua lại hoạt động BVĐ
 • Có 2 lựa chọn mua lại hoạt động BVĐ
  • Mua miễn phí : 2 viên huyền tinh cấp 5, 10 vạn bạc khóa ,5 vạn đồng khóa, 1.000.000 exp
  • Mua tiêu phí 5 vạn đồng : phần thưởng 4 viên huyền tinh cấp 5, 20 vạn bạc khóa, 10 vạn đồng khóa, 2.000.000 exp

Mua Lại Hoạt Động Tiêu Dao Cốc

 • Điều Kiện: Nhân vật đạt đẳng cấp 80 mới có thể sử dụng tính năng này
 • Có 2 lựa chọn mua lại hoạt động TDC
  • Mua miễn phí : 2.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 4 vạn Đồng Khóa, 12 vạn Bạc Khóa, 8 Huyết Ảnh Thương (khóa) và 2 Huyền Tinh Cấp 5
  • Mua tiêu phí 5 vạn đồng : 4.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 8 vạn Đồng Khóa, 24 vạn Bạc Khóa, 16 Huyết Ảnh Thương (khóa) và 4 Huyền Tinh Cấp 5
 • Mua lại sẽ trừ số lần tích lũy tham gia hoạt động TDC

Mua Lại Hoạt Động Quân Doanh

 • Điều Kiện: Nhân Vật Đạt Đẳng Cấp 90 mới có thể sử dụng tính năng này
 • Khi mua lại không thể tham gia hoạt động Quân Doanh được nữa hoặc ngược lại khi tham gia hoạt động Quân Doanh sẽ không thể mua lại hoạt động Quân Doanh được
 • Có 2 lựa chọn mua lại hoạt động Quân Doanh
  • Mua Miễn Phí : 7.000.000 EXP, 7 vạn Bạc Khóa, 7 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7
  • Mua tiêu phí 5 vạn đồng: 15.000.000 EXP, 15 vạn Bạc Khóa, 15 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 8