Cẩm Nang

Tính Năng Kỹ Năng Sống

 

 • Kỹ năng chế tạo trang bị và vật phẩm quan trọng trong game thông qua tính năng Kỹ Năng Sống – F8
 • Sử dụng điểm tinh lực hoạt lực hàng ngày để gia tăng lever của kỹ năng sống giúp các bạn chế tạo ra nhưng trang bị vật phẩm quý hiếm trong game

 • Gia công các nguyên liệu mua tại cửa hàng tạp hóa tại các thôn trấn thành thị bằng kỹ năng Gia Công tương ứng thì sẽ nhận được nguyên liệu được sử dụng trong kỹ năng Chế Tạo
Kỹ Năng Gia Công Kỹ Năng Chế Tạo Thành Phẩm
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\khoang.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\vai.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\go.png

 • Vũ khí tất cả 12 môn phái
 • Vỏ sò vàng
 • Một số thành phẩm tiêu hao tăng điểm danh vọng như danh vọng Tiêu Dao Cốc, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng v.v
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\khoang.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\vai.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\go.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\trangsuc.png
 • Trang sức Liên, Nhẫn, Bội, Hương Nang, Phù
 • Vỏ sò vàng
 • Một số thành phẩm tiêu hao tăng điểm danh vọng như danh vọng Tiêu Dao Cốc, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng v.v
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\khoang.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\vai.png

C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\phongcu.png
 • Phòng Cụ: Mũ, Áo, Lưng, Tay, Giày
 • Vỏ sò vàng
 • Một số thành phẩm tiêu hao tăng điểm danh vọng như danh vọng Tiêu Dao Cốc, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng v.v
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\vai.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\thucong.png
 • Thủ Công: Hồi Thành Phù, Túi,
 • Vỏ sò vàng
 • Một số thành phẩm tiêu hao tăng điểm danh vọng như danh vọng Tiêu Dao Cốc, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng v.v
C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\thuoc.png C:\Users\TuanPc\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\chethuoc.png
 • Chế Thuốc: Rương Thuốc Hồi Máu và Mana
 • Vỏ sò vàng
 • Một số thành phẩm tiêu hao tăng điểm danh vọng như danh vọng Tiêu Dao Cốc, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng v.v
 • Tách các trang bị nhận được khi săn Hải Tặc nhận được các nguyên liệu tương ứng